Čarda sa prenoćištem kod Peleta, Kucura, Vrbas, Srbija


Kucura
Srbija

Vlasnik: Mihajlo Varga - Pele

Kapacitet: 10


+381 21 727 596

+381 62 789 525


x

Ime

E-mail

Poruka

5Čarda sa prenoćištem kod Peleta smeštena je u atraktivnom prirodnom ambijentu na samoj obali kanala DTD u Kucuri, mestu udaljenom desetak  km od Vrbasa.

Pored same čarde se nalazi  Kucurska prevodnica sa čije leve i desne strane kanala se nalaze odlična mesta za pecanje, a u letnjem periodu ovaj deo koriste mnogobrojni kupači koji se rashlađuju u izuzetno čistoj kanalskoj vodi.

Ovo je idealno mesto za ljubitelje nautičkog turizma.  Čarda ima prenoćište za ribolovce, sređen mol i pristan za čamace, jahte i brodove. Ovo je možda jedina čarda u Srbiji do koje možete doći svojim čamcem ili brodićem.

Na čardi se služe tradicionalna domaća jela, sa nezaobilaznim ribljim specijalitetima riblji paprikaš, riba na žaru i dr.

Iako je čarda posećena cele godine, posebno je primamljiva leti zbog pecanja i blizine plaže.IMG_0821

U okolini čarde postoje izvanredni uslovi za lovni i ribolovni turizam kao i biciklistički – rekreativni turizam.

Čarda raspolaže sa smeštajnim kapacitetom za 10 osoba. Pored soba u našoj čardi se nalazi i prelepa višenamenska sala kapaciteta 70 mesta za razne proslave: krštenja, veridbe, svadbe, rođendane, godišnjice mature i oproštajne svečanosti kao i godišnjice braka i sve što bi ste vi želeli.

Meni za svečani svadbeni ručak  možemo da predložimo mi, ali smo spremni da udovoljimo i svakoj želji mladenaca i gostiju.

1Čarda kod Peleta za sve mladence nudi gratis sobu. Na Vama je samo da nam dopustite da učinimo Vaš najsrećniji dan u životu  jedinstvenim i nezaboravnim!!!!

Dođite da zajedno u veselju proslavimo sve Vaše lepe trenutke!

Kucurska prevodnica

Pored Čarde se nalazi jed­na od naj­ve­ćih brod­skih pre­vod­ni­ca na ka­na­li­ma u Bač­koj, Kucurska prevodnica, koja je završena 1962. godine. Omogućava plovidbu na delu magistralnog kanala Bečej – Bogojevo. Smeštena je u okviru hidročvora Kucura zajedno sa ustavom Kucura. Ima dve dvokrilne kapije. Prevodi brodove do 1000 t.

Kanal DTD

Ovo je kla­sič­ni ko­pa­ni ka­nal si­ste­ma Du­nav-Ti­sa-Du­nav, ko­ji je ši­rok 35-40 m, a du­bi­na mu, u plov­nom pu­tu, iz­no­si do 4 m, dok u pri­o­ba­lju va­ri­ra od me­sta do me­sta, pa se na po­je­di­nim po­zi­ci­ja­ma po­ste­pe­no po­ve­ća­va, dok na dru­gim na sa­mo 4-5 m od oba­le iz­no­si 2-2,5 m. 25

Deo ka­na­la oko pre­vod­ni­ce je ne­što ši­ri i pod­se­ća na je­ze­ro. Tu se vo­da la­ga­no vr­ti, jer se br­ža stru­ja, iz sa­mog pre­li­va, su­sre­će sa mir­nom vo­dom, iz tzv. Sta­ka­de. Iza sa­mog pre­li­va, u br­za­ku, ri­bo­lov je za­bra­njen, dok je u mir­nom de­lu, na Sta­ka­di, pe­ca­nje do­zvo­lje­no, a lo­vi se sa be­ton­skog do­ka.

Vo­da niz­vod­no oda­tle (tj. u sa­mom ka­na­lu) uglav­nom te­če – spo­ro, ali ipak ne­što br­že ne­go na ve­ći­ni dru­gih bač­kih ka­na­la ovo­ga ti­pa, što je po­sle­di­ca či­nje­ni­ce da je pre­vod­ni­ca go­to­vo uvek ma­nje ili vi­še otvo­re­na.

Dno je tvr­do, ilo­va­ča­sto i na de­lu is­pod pre­vod­ni­ce uglav­nom či­sto, tj. na nje­mu ne­ma pre­pre­ka ko­je bi ote­ža­va­le ri­bo­lov. Plu­ta­ju­će tra­ve, ko­ja ote­ža­va ri­bo­lov, ret­ko ka­da ima, za raz­li­ku od ve­ći­ne osta­lih ka­na­la u Bač­koj.

 • Kupatilo
 • Kuhinja
 • Klima
 • Grejanje
 • TV
 • CATV/SAT
 • Telefon
 • Internet
 • Parking
 • Roštilj
 • Kućni ljubimci
 • Restoran
 • Vegeterijanska hrana
 • Zdrava (Whole-food) hrana
 • Obroci za dijabetičare
Plivanje
Biciklizam
Ribolov
Sportske aktivnosti
Poljski radovi
 • Grad: 10 km
 • Centar mesta: 1000 m
 • Aerodrom: 80 km
 • Autobuska:1000 m
 • Auto put: 10 km
 • Restoran: U sklopu objekta
 • Ambulanta: 1000 m
 • Banka/menjačnica: 1000 m
 • Pošta: 1000 m
 • Sportski tereni: 500 m
 • Kanal: 10 m
 • Plaža: 10 m
 • Prirodna lepota/atrakcija: 10 m

no images were found

no images were found

no images were found

no images were found

no images were found

no images were found

no images were found

no images were found

no images were found

no images were found

no images were found

no images were found

no images were found

no images were found

no images were found

no images were found

no images were found

no images were found

no images were found

no images were found